Ďakujeme, že sa zaujímate

o dianie v našej škole.

    

 Zákonný zástupca uhrádza výšku finančného príspevku v súlade s finančnými pásmami. O výške príspevku rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Lomnej 21.06.2019

       Vydaním všeobecne záväzného  nariadenia č. 1/2019 zo dňa 21.06.2019. S platnosťou od 01.09.2019

 

      Realizácia platieb:  vždy vopred do 10.-teho v mesiaci. Prosím o dodržanie termínu

      Spôsob úhrady : - internet banking

                                       -bankovým príkazom / zadať  po dobu 10 mesiacov

                                      -šekom / vyzdvihnúť v ŠJ

      Číslo účtu ŠJ Lomná : 404 600 7003 / 5600      IBAN : SK62 5600 0000 00404 600 7003

      Variabilný symbol :  číslo stravníka  zo šeku odpísať

      Konštantný symbol : 0308

      Správa pre adresáta : meno a priezvisko stravníka

     

      Pokyny :- Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy je nutné riešiť  s vedúcou školskej jedálne.

-V prípade neuhradenia príspevku 2x vedúca ŠJ odhlási stravníka zo stravy.